Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty i wyróżnienia

Firma FANO jest laureatem nagród i wyróżnień.

 

ISO 9001:2008

Firma FANO posiada wdrożony i doskonalony system zarządzania jakością ISO 9001 od roku 2006. Aktualnie wszystkie procesy w firmie przebiegają zgodnie z wdrożoną normą ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015
System zarządzania jakością obowiązywał w firmie FANO od połowy lat 90 tych jednak
nie posiadał dokładnie sformalizowanych procedur i nie wymagał zapisów. W 2005 roku
system został udoskonalony i ujęty w jednym opracowaniu, co zaowocowało
przyznaniem certyfikatu ISOQAR w marcu 2006 roku.
System jest stale doskonalony.
Re-certyfikacja nastąpiła w 2009 roku, a w 2010 odbył się pierwszy audyt zgodnie z normą ISO 9001:2008.
Obecnie pracujemy zgodnie z nową normą ISO 9001:2015, której certyfikacja nastąpiła w dniu 10 maja 2018 roku.

 

Perły wśród opakowań

W 2022 roku Fano ponownie zostało wyróżnione nominacją do nagrody głównej w kategorii Etykiety w konkursie Perły Wśród Opakowań.

 

 

Firma FANO była nominowana w 2007 roku do głównej nagrody w konkursie Perły wśród opakowań na najlepsze opakowanie a w roku 2010 zdobyła główną nagrodę.

 

Wyróżnienie Polskiej Izby Fleksografów

Zostaliśmy wyróżnieni za wykonanie wyjątkowej etykiety na ser President przez Polską Izbę Fleksografów.

 

FANO jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Polskich Producentów Etykiet Samoprzylepnych

 

Fano zaufanym członkiem Polskiej Izby Opakowań

Fano jest zaufanym członkiem Polskiej Izby Opakowań co zostało potwierdzone Certyfikatem Członkostwa PIO. Wręczenie Certyfikatu miało miejsce podczas targów WarsawPack i odbyło się w obecności wieloletniego Prezesa PIO Stanisława Tkaczyka oraz nowego Prezesa Krzysztofa Niczyporuka.

Złoty Gryf

Fano z nagrodą Złotego Gryfa w kategorii Etykieta podczas jubileuszowej gali 30-lecia Polskiej Izby Druku

 

Certyfikat FSC®

FANO od lat prowadzi działania w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego, co w 2022r. zostało potwierdzone certyfikatem FSC®, czyli Forest Stewardship Council®

Działanie zgodne z wytycznymi FSC® zobowiązuje do pozyskania drewna i papieru nie naruszając przy tym bogactw biologicznych i struktury lasów.
Certyfikat jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój.

Gazele biznesu

Firma FANO od lat jest laureatem nagrody Gazele Biznesu czyli najszybciej rozwijających się firm w Polsce.

Forbes

Firma FANO została wyróżniona przez miesięcznik FORBES i otrzymała nagrodę Diamenty Forbesa w 2013 roku.

Rzetelna firma

Nasza firma jest uczestnikiem projektu Krajowy Rejestr Dłużników i otrzymała tytuł Rzetelnej Firmy.

GMP – Dobra praktyka produkcyjna
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna – stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę
produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności
cech produktów. Jest ona dziedzictwem doświadczeń wielu pokoleń w zakresie przygotowywania i przetwarzania żywności.
Podstawowe warunki Dobrej Praktyki Produkcyjnej można przedstawić w formie „dekalogu” GMP, co powinno być zasadą
postępowania każdego pracownika firmy.
„Dekalog” Dobrej Praktyki Produkcyjnej
1. Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę upewnij się, że posiadasz wymagane procedury i instrukcje.
2. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj „skrótów” czy „usprawnień”. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie
rozumiesz – pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.
3. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.
4. Upewnij się, że stan techniczny urządzeń i sprzętu jest prawidłowy oraz, że są one czyste.
5. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu i urządzeń.
6. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom i pomyłkom.
7. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.
8. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.
9. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry przebiegu procesu.
10. Przejmij odpowiedzialność za to co robisz.
[Turlejska i wsp. , 1998]
Podstawową dokumentację GMP stanowią:
I. procedury
wytyczne odnoszące się do poszczególnych operacji z określeniem celu podejmowanych zadań, wskazują obowiązujące
wymagania, a także kompetencje i zakres odpowiedzialności osób je wykonujących.
II. Instrukcje technologiczne
opisują sposób przeprowadzania czynności związanych z: przygotowaniem surowców, ilością użytych surowców,
przebiegania procesów technologicznych, obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesie i przewidziane kontrole.
III. Specyfikacje
dotyczą surowców używanych do produkcji materiałów opakowaniowych oraz gotowych produktów. Zawierają szczegółowe
wymagania jakościowe jakie muszą spełniać surowce, półprodukty i produkty gotowe.
IV. Raporty
są dokumentami operacyjnymi, potwierdzającymi fakt wykonania operacji, badań, testów, itd. Należy podkreślić, że raporty
muszą być wypełnione podczas wykonywania danej pracy, a nie na koniec zmiany. Osoba odpowiedzialna za wykonaną
pracę podpisuje raport, czym potwierdza, że była obecna podczas wykonywania tej pracy i sprawdziła prawidłowość jej
wykonania. Na raporcie należy wpisać datę, a jeżeli to istotne, to także godzinę wykonania danej czynności. Należy
przewidzieć także miejsce na podpis osoby kontrolującej.
Przyjęcie takiej zasady postępowania zmniejsza ryzyko powstania błędu. W zależności od potrzeb udokumentowania działań
w obszarze GMP, każdy zakład może opracować i włączyć do dokumentacji inne rodzaje dokumentów;

Tak wiec podejmując działalność związaną z wytwarzaniem i dystrybucją żywności, każda firma bez względu na wielkość i
profil działania jest zobowiązana zapewnić odpowiedni standard techniczny, organizacyjny i higieniczny. Gwarantują to
opracowane dla każdego zakładu i wdrożone, a więc przestrzegane przez pracowników opisane zasady Dobrej Praktyki
Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej.
GHP – Dobra praktyka Higieniczna
GHP – Dobra Praktyka Higieniczna – są to spisane reguły dotyczące spełnienia wymogów sanitarno-higienicznych na
każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań
sanitarnych.
Dobra Praktyka Higieniczna kojarzy się często jedynie z procesami mycia i dezynfekcji oraz higieną osobistą pracowników.
W rzeczywistości jest to pojęcie szersze, które obejmuje kilka obszarów, ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na
osiągnięcie celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.
Wymogi Dobrej Praktyki Higienicznej określane są często jako tzw. Program Warunków wstępnych, który obejmuje:
1. Stan sanitarny otoczenia zakładu i jego infrastruktury:
1.1 Właściwe zlokalizowanie firmy i jej zabezpieczenie przed negatywnym wpływem otoczenia (ruch uliczny, spaliny, kurz,
sąsiedztwo innych obiektów);
1.2 Wydzielenie i zabezpieczenie terenu wokół firmy oraz zapewnienie jego estetyki;
1.3 Utrzymanie porządku i czystości;
1.4 Zapewnienie dróg dojazdowych;
2. Stan sanitarny budynków zakładu, pomieszczeń i ich układ funkcjonalny:
2.1 Zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego wszystkich budynków i znajdujących się w nich
pomieszczeń, z wyraźnym określeniem ich funkcji;
2.2 Odpowiednia do potrzeb ilość, wielkość, powierzchnia i usytuowanie pomieszczeń magazynowych, hal sprzedaży oraz
części administracyjnej i socjalnej;
2.3 Zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych, bez krzyżowania się dróg „czystych” i „brudnych”;
2.4 Wydzielenie stref „czystych” i „brudnych”;
2.5 Zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych – trwałych i łatwych do utrzymania w czystości;
2.6 zapewnienie odpowiedniej wentylacji i oświetlenia, a także punktów poboru wody.
3. Stan sanitarny maszyn i urządzeń:
3.1 Zapewnienie odpowiedniej ilości niezbędnych urządzeń i sprzętu;
3.2 Stałe utrzymywanie ich w pełnej sprawności, czystości i porządku;
3.3 Prowadzenie okresowych kontroli funkcjonowania urządzeń i tam gdzie to niezbędne – wzorcowania (wagi , termometry itp.).
4. Skuteczność mycia i dezynfekcji:
4.1 Systematyczne mycie i tam gdzie to konieczne okresowa dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń, przy użyciu
odpowiedniego sprzętu i środków chemicznych;
4.2 Prowadzenie nadzoru nad praktyczną realizacją procesów mycia.
5. Zaopatrzenie w wodę:
5.1 Utrzymanie w czystości ujęć wody na terenie obiektu,
5.2 dbałość o okresową kontrolę jakości wody.
6. Kontrola odpadów i ścieków:
6.1 Zapewnienie systematycznego usuwania odpadów i ścieków,
6.2 Nadzór nad miejscami gromadzenia odpadów i ścieków.
7. Zabezpieczenie przed szkodnikami:
7.1 Odpowiednia szczelność budynków,
7.2 Prowadzenie systematycznego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem stosowanych pułapek i innych urządzeń
eliminujących szkodniki,
7.3 Ocena stopnia inwazyjności szkodników.
8. Szkolenie personelu:
8.1 Zatrudnianie odpowiednio kwalifikowanych pracowników,
8.2 Prowadzenie systematycznych, powtarzanych okresowo szkoleń dla pracowników z zakresu podstaw higieny,
8.3 Egzekwowanie odpowiedniego przygotowania pracowników do realizacji zadań na poszczególnych stanowiskach.
8.4 Przestrzeganie wymagań dotyczących higieny personelu:
8.5 Prowadzenie systematycznego nadzoru w zakresie stanu zdrowia i higieny osobistej pracowników,
8.6 Zapewnienie adekwatnej do potrzeb ilości czystej odzieży roboczej, a także warunków do systematycznego
utrzymywania czystości (umywalki, natryski, odpowiednie pomieszczenia socjalne i szatnie),
8.7 Egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i spożywania posiłków na stanowiskach pracy.
8.8 Magazynowanie żywności:
8.9 Odpowiednio zaprojektowane magazyny do przechowywania żywności (temperatura, wilgotność, segregacja, szczelność, itp.),
8.10 Zapewnienie rotacji produktów magazynowanych – zasada FIFO: pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
9. Stan sanitarny transportu:
9.1 Zapewnienie właściwej ochrony przewożonych produktów przed ewentualnymi wtórnymi zanieczyszczeniami,
9.2 Zapewnienie, że środki transportu, jak również pojemniki i opakowania, nie stanowią zagrożenia zanieczyszczenia
żywności;
9.3 Zapewnienie, że ciągi transportowe wyrobów gotowych oraz zużytych opakowań i odpadów były rozdzielone i nie
krzyżowały się;
9.4 Zachowanie czystości środków transportu oraz pojemników i opakowań;
9.5 Zabezpieczenie przed ubytkami i zanieczyszczeniem żywności.
Każda firma działająca w biznesie żywnościowym jest zobowiązana wobec prawa do opracowania własnego zakładowego
programu, kodeksu czy dla kilkuosobowych firm – instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej. W zależności od wielkości firmy
powinny znaleźć się tam procedury i instrukcje stosowanych w danej firmie technik i metod pracy oraz zalecenia dotyczące
higieny w odniesieniu do opisanych wcześniej wymogów.
Takie procedury i instrukcje powinny być oczywiście ściśle przestrzegane przez wszystkich pracowników. Istotną rzeczą jest
dokumentowanie działań związanych z GHP, gdyż sprawny system zapisów dotyczących wcześniej opisanych elementów,
pozwala na udowodnienie, że wszystkie z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności działania są odpowiednio realizowane.
Obok dokumentacji prowadzonej przez pracowników, w każdym obiekcie powinna ponadto znajdować się
dokumentacja sanitarna zawierająca m.in.:
• wyniki badania wody,
• protokoły kontroli sanitarnej, decyzje i inne dokumenty wydawane przez państwowy organ nadzoru sanitarnego lub
weterynaryjnego,
• aktualne zaświadczenia z badań lekarskich do celów sanitarno- epidemiologicznych dla wszystkich pracowników
mających kontakt z żywnością,
• zaświadczenia pracowników o ukończonych szkoleniach.
Zagadnienia związane z GHP, mimo swojego dużego znaczenia, nie powinny być identyfikowane jako krytyczne punkty
kontroli. Powinny być natomiast dokładnie realizowane, zgodnie z zapisami w obowiązujących w firmie procedurach lub
instrukcjach.