Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez FANO oraz jej strony internetowej znajdującej pod adresem: https://fano.pl  (dalej: „Strona internetowa”).

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest FANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łodygowa 30, 03-687 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000052404, NIP: 5242405163, REGON: 01738516500000, kapitał zakładowy 900.000 zł (dalej: „Administrator” lub „FANO”).

Jak skontaktować się z Administratorem?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@fano.pl   lub pisemnie na adres ul. Łodygowa 30, 03-687 Warszawa.

Jakie środki ochrony danych osobowych stosuje Administrator?  

Stosujemy zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora oraz Strony internetowej wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o kategoriach osób, których dane osobowe przetwarzamy, celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także okresie ich przetwarzania.

 1. Dane osobowe klientów i kontrahentów.

Źródło danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem. Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt w sprawach dotyczących warunków współpracy, wysyłając nam maila lub wypełniając formularz kontaktowy. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą w ramach realizacji umowy o świadczenie usług lub podjęcia stosownych działań przed zawarciem umowy. Jeżeli jesteś pracownikiem spółki lub jednostki organizacyjnej, Twoje dane mogą zostać nam przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę lub w związku z Twoimi obowiązkami służbowymi. Twoje dane może przekazać nam Twój pracodawca, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w związku z współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony.

Cel przetwarzania. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji zamówienia w wykonaniu umowy o świadczenie usług lub przy podejmowaniu stosownych czynności przed zawarciem umowy, obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach podatkowych, prawnych i księgowych. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie danych kontaktowych, pozwalających nam nawiązać i utrzymać z Tobą kontakt w toku współpracy. Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych ze współpracą gospodarczą, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez nas w innym celach. Wyjątkiem od tego jest wykorzystanie przez Twoich danych w celach marketingowych, w oparciu o nasz uzasadniony interes. Zależy nam na tym, aby utrzymać z Tobą relację, chcemy więc móc na bieżąco informować Cię o naszych nowych ofertach i promocjach. Jeżeli Ci to nie odpowiada – możesz w każdym czasie złożyć sprzeciw, na zasadach opisanych poniżej w Polityce.

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości bieżącego kontaktu z klientami i kontrahentami, możliwość wykonania zawieranej umowy, wypełnienie obowiązków prawnych, które na nas ciążą, w tym wystawienie faktury, uwzględnienie transakcji w dokumentacji księgowej oraz realizacji pozostałych obowiązków podatkowych a także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przetwarzania danych w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

 1. Dane osobowe kandydatów do pracy i współpracy

Źródło danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli uczestniczysz w prowadzonej przez nas rekrutacji.  Za Twoją odrębną zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, aby móc skontaktować się z Tobą i uwzględnić Cię w procesie rekrutacji. Zdarza się, że korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych – dedykowanych portali zajmujących się prowadzeniem rekrutacji (np. www.pracuj.pl), lub z pomocy podmiotów zajmujących się rekrutacją pracowników. W takim przypadku Twoje dane osobowe są nam przekazywane przez te podmioty, na Twoją zgodę i prośbę.

Cel przetwarzania. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Wykorzystujemy Twoje dane, aby ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebnie do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz aby nawiązać z Tobą kontaktu zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną. 

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku osób zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę jest przepis prawa (art. 22 1 § 1 Kodeksu Pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;  data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest niezbędność ich przetwarzania do zawarcia umowy o pracę, Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam inne niż ww. dane, uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej, Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji. W przypadku osób współpracujących z Administratorem przetwarzanie jest potrzebne do zawarcia umowy współpracy, a dane przetwarzane są na Twoje żądanie. Uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Twoja zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyraziłeś odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe innych osób kontaktujących się z Administratorem

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi). Przetwarzamy Twoje dane osobowe jeżeli kontaktujesz się z nami (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)  w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym Klientem lub Kontrahentem ani pracownikiem/ współpracownikiem naszego Klienta lub Kontrahenta lub jeżeli to my (telefonicznie oraz mailowo) kontaktujemy się z Tobą w jakiejkolwiek sprawie. 

Cel przetwarzania. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb przekazania odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktowania się z Tobą w tym celu lub nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. 

Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej jak i możliwości nawiązywania i utrzymywania relacji w ramach działalności gospodarczej. 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową

Źródło danych. Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, zostały one udostępnione przy wejściu na Stronę internetową. W związku z korzystaniem z naszej Strony internetowej, zbieramy informacje o Twojej aktywności w serwisie.

Cel przetwarzania. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez nas w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze Strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb).

Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Okres przechowywania danych osobowych. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy, np. firma świadcząca usługi IT, dostawca domeny internetowej, firmy przewozowe lub transportowe oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne i podatkowe. Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były przekazywane wyłącznie tym osobom, które muszą mieć do nich dostęp dla prawidłowego wywiązania się przez nas z naszej współpracy, lub w związku z ciążącymi na nas obowiązkami prawnymi. Starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. Przykładowo:

Google Ireland Limited : https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

W ramach prowadzonej przez nas działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

a) Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation,  

b) Instagramhttps://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, 

d) LinkedInhttps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Dokładamy wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad ich przetwarzania wskazanych w RODO. Podstawowe zasady i  standardy przetwarzania danych osobowych przez Administratora określa szczegółowa Polityka ochrony 

danych osobowych, z którą obligatoryjnie zapoznaje się każdy nasz pracownik oraz współpracownik.  Dokładamy wszelkich starań aby osoby zaangażowane w naszą działalność były świadome znaczenia  konieczności zapewnienia należytego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawowymi zasadami, które przyświecają nam w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 1. zasada legalności – dane są przetwarzane przy spełnieniu wszystkich wymogów prawa, w tym w szczególności posiadania jednej z podstaw prawnych przetwarzania;
 2. zasada rzetelności – dane są przetwarzane przy dopełnieniu zgodności z prawem na każdym etapie przetwarzania;
 3. zasada przejrzystości – charakter operacji przetwarzania danych musi być jasny dla osób, których dane dotyczą;
 4. zasada ograniczenia celu – dane są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Po osiągnięciu celu dane należy usunąć chyba, że istnieje inny cel oraz inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania.
 5. zasada minimalizacji danych – dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne przy realizacji celów, w których są przetwarzane. 
 6. zasada prawidłowości – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@fano.pl;
 7. zasada ograniczenia przechowywania – dane są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 
 8. zasada integralności i poufności – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych; 
 9. zasada rozliczalności – należy przestrzegać powyższych zasad oraz należy zapewnić możliwość wykazania zgodności z przepisami RODO.

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu, ze względu na Twoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, przestaniemy przetwarzać dane osobowe w ww. celu. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, tj. prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas  przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych. 
 • Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych jeśli dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których poinformowaliśmy, kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych – o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej, jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
 • Prawo żądania przeniesienia swoich danych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy z nami zawartej.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami drogą elektroniczną, wysyłając e-mail pod adres: biuro@fano.pl lub pisemnie na adres ul. Łodygowa 30, 03-687 Warszawa.

Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla Administratora priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe Administrator narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI COOKIES

Nasza Strona internetowa, podobnie jak wiele innych, korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Podczas przeglądania Strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. 

Co to są pliki cookies?

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach, a także w celach statystycznych i marketingowych.

Na Stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

 • Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony. Niezbędne pliki cookies pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 1 roku.
 • Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki prowadzeniu takich analiz możemy obserwować trendy w zainteresowaniu gości Strony informacjami przez nas publikowanymi jak i poprawiać wygodę korzystania ze Strony.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Zasady korzystania z plików cookies

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, którą wyrażasz poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlamy Ci komunikat z informacją o plikach cookies. Poprzez pozostanie i korzystanie z naszej strony przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Stronę internetową lub inne strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanej przez Państwa przeglądarki internetowej.Dostępne są one pod następującymi linkami:

Internet Explorer™ / MS Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/ 

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en  

Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 

Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

Technologie śledzące

Nasza Strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak:

 • Google Analytics – narzędzie (wykorzystujące pliki cookies dostarczane przez Google) umożliwiające zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres do 2 lat. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: 

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż niniejsza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych naszych usług.